Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

2018-07-02

W oparciu o art.29 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 697z późn.zm.) rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
1) opiece i wychowaniu dziecka;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3) kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy. Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii.

Powody wykluczające pełnienie funkcji rodziny wspierającej:

- problem alkoholowy;
- brak stałego źródła utrzymania;
- występowanie problemów wychowawczych z własnymi dziećmi;
- odebranie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej nad własnymi dziećmi;
- nie wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego;
- skazanie członka rodziny prawomocnym Wyrokiem Sądu;
- występowanie zaburzeń lub choroby psychicznej.


Iwona Chowańska
Kierownik GOPS Ceków-Kolonia


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji