Aktualności


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

2018-07-12

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii z siedzibą: Ceków-Kolonia 51; 62-834 Ceków.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: tel. 506 366 906, e-mail: inspektor@adamekk.com

2. GOPS w Cekowie-Kolonii może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

- umożliwienia interesariuszom realizacji uprawnień i obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
- zapewnienie możliwości realizacji zadań wynikających z zapisów statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii,
- dostarczania do organizacji nowych zasobów materialnych, usług i praw,
- obsługi procesów rekrutacji i zatrudnienia.

3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

5. W związku z przetwarzaniem przez GOPS w Cekowie-Kolonii, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GOPS w Cekowie-Kolonii Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Kierownik GOPS w Cekowie-Kolonii;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez GOPS w Cekowie-Kolonii Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Cekowie-Kolonii


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Aktualności")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji