Aktualności (archiwum)wstecz-aktualneWstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności")

Wielkopolska infolinia wsparcia - SENIORZY

2020-05-08


Wielkopolska infolinia wsparcia - KRYZYS

2020-05-08


Wielkopolska infolinia wsparcia - PRZEMOC

2020-05-08


Aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19.

2020-04-28

czytaj całość publikacji "Aktualizacją Wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji POPŻ Podprogram 2019 z dnia 17 i 23 marca 2020 dotyczącej usprawniania realizacji dystrybucji wśród osób potrzebujących wprowadzone następujące zasady postepowania w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego z COVID-19."


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu oferuje pomoc terapeutyczną.

2020-04-20

czytaj całość publikacji " Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu oferuje pomoc terapeutyczną."


Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych w czasie pandemii koronawirusa.

2020-04-20

czytaj całość publikacji "Pomoc psychologiczna dla osób dorosłych w czasie pandemii koronawirusa."


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019

2020-03-04

czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019"


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

2020-03-04

czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym."


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii poszukuje osób posiadających uprawnienia do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, wymagających opieki w ich miejscu zamieszkania.

2020-02-28

czytaj całość publikacji "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii poszukuje osób posiadających uprawnienia do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, wymagających opieki w ich miejscu zamieszkania. "


Termin Wydawania Żywności

2020-02-17

czytaj całość publikacji "Termin Wydawania Żywności "


PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

2020-01-16

czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020"


Boże Narodzenie 2019

2019-12-20


Pomoc dla Julii

2019-10-24


Informacja o opóźnieniu rozpoczęcia POPŻ Program 2019

2019-09-02

Dołączone pliki:


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 Czas trwania : sierpień 2019 roku – czerwiec 2020 roku

2019-07-23Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019 proszone są o zgłaszanie się w terminie od dnia 01.08.2019 do 14.08.2019 roku do pracowników socjalnych w celu otrzymania skierowania. Uwaga: uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających dochody osoby lub rodziny za m-c lipiec 2019r.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których jest skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni, - niepełnosprawni, - migranci, - osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie), - pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria kwalifikowalności określone poniżej,
Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej:
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7* ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

• 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
• 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Objaśnienie:
*Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 Czas trwania : sierpień 2019 roku – czerwiec 2020 roku "


PODPROGRAM 2018 – efekty

2019-07-05

czytaj całość publikacji "PODPROGRAM 2018 – efekty"


Dobry Start

2019-06-27

czytaj całość publikacji "Dobry Start "

Dołączone pliki:


ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/2020

2019-06-26

czytaj całość publikacji "ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/2020"

Dołączone pliki:


Informacja

2019-06-24

Dołączone pliki:


Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gmin Powiatu kaliskiego

2019-05-16


W ramach akcji pomocy prawnej dla Gmin Powiatu kaliskiego Kancelaria Adwokacka Mariusz Tomaszewski
( Al.Wolności 10/7,62-800 Kalisz) deklaruje, iż w terminie do dnia 30 września 2019r.
KAŻDY Mieszkaniec Powiatu oraz Przedsiębiorca mający siedzibę na terenie Powiatu uzyska darmowe wsparcie prawne.

czytaj całość publikacji "Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gmin Powiatu kaliskiego "

Dołączone pliki:


Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

2019-05-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż:

czytaj całość publikacji "Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii"


Informacja na temat wypłat świadczeń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

2019-04-29

czytaj całość publikacji "Informacja na temat wypłat świadczeń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii "

Dołączone pliki:


Wielkanoc 2019

2019-04-17


Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko: referent ds świadczeń wychowawczych

2019-04-16

czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko: referent ds świadczeń wychowawczych"


Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje:

2019-02-12Dołączona galeria:

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu informuje:

  Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi

  2019-01-04


  W dniu 18 grudnia 2019 roku Rada Gminy Ceków-Kolonia po raz kolejny podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego pod nazwą „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych na rok 2019.”

  czytaj całość publikacji "Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi "

  Dołączone pliki:


  Dożywianie 2019 r

  2019-01-03

  czytaj całość publikacji "Dożywianie 2019 r"


  Karta Dużej Rodziny

  2019-01-03  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od 1 stycznia 2019 r obowiązują nowe druki wniosków Karty Dużej Rodziny.

  Dołączone pliki:


  Uzależnienia - Potrzebujesz Pomocy - Skorzystaj

  2018-12-18  Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej skorzystaj z pomocy instruktora terapii uzależnień.

  Dyżur specjalisty:
  każdy wtorek od 11.00 do 13.00 w siedzibie GOPS.

  Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia wizyty pod numerem telefonicznym : 62 76 31 80 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

  Instruktor terapii uzależnień świadczy pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym i motywacyjnym zarówno dla osób zgłaszających się z własnej inicjatywy, jak i z osobami opuszczającymi Oddziały Leczenia Uzależnień.


  Boże Narodzenie 2018

  2018-12-14


  Termin Wydawania Żywności

  2018-12-13

  czytaj całość publikacji "Termin Wydawania Żywności"


  Ogłoszenie o naborze na partnera

  2018-11-29

  Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  czytaj całość publikacji " Ogłoszenie o naborze na partnera"


  Podsumowanie warsztatów kulinarnych

  2018-11-21  • KULINARNIE MOCNI-Gotuj zdrowo i ze smakiem – „Ciasta domowe z owoców sezonowych”
  • KULINARNIE MOCNI-Gotuj zdrowo i ze smakiem – potrawy z warzyw, owoców oraz ziół i przypraw w codziennej kuchni – „Potrawy z warzyw sezonowych i kaszy.

  czytaj całość publikacji "Podsumowanie warsztatów kulinarnych"


  Termin Wydawania Żywności

  2018-11-12

  czytaj całość publikacji "Termin Wydawania Żywności "


  Zaproszenie na warsztaty kulinarne

  2018-11-05

  czytaj całość publikacji "Zaproszenie na warsztaty kulinarne "


  PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

  2018-09-17

  czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020"


  NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH POPŻ

  2018-09-10

  czytaj całość publikacji "NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH POPŻ"


  Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

  2018-07-12

  czytaj całość publikacji "Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii "


  PODPROGRAM 2017 – efekty

  2018-07-12

  czytaj całość publikacji " PODPROGRAM 2017 – efekty"


  Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2018/2019

  2018-07-12

  czytaj całość publikacji "Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2018/2019"


  Dobry Start 300+

  2018-07-12

  czytaj całość publikacji "Dobry Start 300+"


  ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

  2018-07-02

  czytaj całość publikacji "ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ"


  Przetwarzanie danych osobowych

  2018-06-08

  czytaj całość publikacji "Przetwarzanie danych osobowych"


  INFORMACJA - Termin wydawania żywności POPŻ

  2018-05-23

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA - Termin wydawania żywności POPŻ"


  Informacja

  2018-04-25


  Uprzejmie informuję, że zarządzeniem Nr GOPS.0123.4.2018 - dzień 4 maj 2018r jest dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 06.01.2018r


  Wielkanoc 2018

  2018-03-29

  czytaj całość publikacji "Wielkanoc 2018"


  INFORMACJA - Termin wydawania żywności POPŻ

  2018-03-21

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA - Termin wydawania żywności POPŻ"


  Ogłoszenie o zbiórce rzeczy dla osób potrzebujących

  2018-03-01

  czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o zbiórce rzeczy dla osób potrzebujących"


  „Asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu.

  2018-02-28

  czytaj całość publikacji "„Asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. "


  Warsztaty kulinarne

  2018-02-26  czytaj całość publikacji "Warsztaty kulinarne"

  Dołączona galeria:

  Warszxtaty kulinarneWarszxtaty kulinarneWarszxtaty kulinarneWarszxtaty kulinarneWarszxtaty kulinarne

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (19 fot.)...


   Warsztaty kulinarne

   2018-02-06

   czytaj całość publikacji "Warsztaty kulinarne"


   Wsparcie dla osób i rodzin w formie produktów żywnościowych w 2017 roku

   2018-01-23

   czytaj całość publikacji "Wsparcie dla osób i rodzin w formie produktów żywnościowych w 2017 roku"


   Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi - Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 stycznia 2018r do 31 stycznia 2018r w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii.

   2018-01-05


   W dniu 20 grudnia 2017 roku Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego pod nazwą „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych na rok 2018.”

   Adresatami programu są rodziny wychowujące niepełnosprawne dziecko, do ukończenia przez dziecko niepełnosprawne 18 roku życia.

   Celem programu jest pomoc finansowa dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi, które wymagają zwiększonej dostępności do zajęć wyrównujących ich szanse rozwojowe.

   O pomoc finansową w ramach programu mogą ubiegać się rodziny, które:

   a) posiadają dochód nie przekraczający 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, ustalanego na podstawie ustawy o pomocy społecznej ( tj. 1.542zł),
   b) zamieszkują z dzieckiem niepełnosprawnym na terenie Gminy Ceków-Kolonia,
   c) wychowują niepełnosprawne dziecko w wieku do ukończenia przez nie 18 r.ż.,
   d) udokumentują wydatki związane z koniecznością udziału niepełnosprawnego dziecka w działaniach wspomagających jego rozwój.

   Pomoc dla tych rodzin może być przyznana między innymi na:
   - zabiegi rehabilitacyjne,
   - zajęcia wspierające rozwój dziecka (logopedyczne, pedagogiczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne i inne konieczne w indywidualnej pracy z dzieckiem).

   czytaj całość publikacji "Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi - Wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 stycznia 2018r do 31 stycznia 2018r w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii."

   Dołączone pliki:


   Karta Dużej Rodziny - nowe druki

   2018-01-03

   czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny - nowe druki"

   Dołączone pliki:


   Świadczenie 500+

   2017-12-18

   czytaj całość publikacji "Świadczenie 500+"


   Boże Narodzenie 2017

   2017-12-18

   czytaj całość publikacji "Boże Narodzenie 2017"


   INFORMACJA - Termin wydawania żywności POPŻ

   2017-12-04

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA - Termin wydawania żywności POPŻ"


   INFORMACJA - Termin wydawania żywności POPŻ

   2017-11-06

   czytaj całość publikacji "INFORMACJA - Termin wydawania żywności POPŻ"


   PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

   2017-10-05

   czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020"


   Odniesienie do emisji programu

   2017-08-18

   W nawiązaniu do emisji programu "Sprawa dla reportera" wyemitowanego w dniu 17.08.2017r. informujemy ,że w sprawie Państwa Eugeniusza i Pauliny B. wystosowano do redakcji pismo.

   czytaj całość publikacji "Odniesienie do emisji programu "

   Dołączona galeria:

   PismoPismoPotwierdzenie odbioru

    Karta Dużej Rodziny - nowe druki

    2017-08-04

    czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny - nowe druki "

    Dołączone pliki:


    Zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy

    2017-07-31

    czytaj całość publikacji "Zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy"


    Fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy.

    2017-07-31

    czytaj całość publikacji "Fundusz alimentacyjny na nowy okres świadczeniowy."


    500+

    2017-07-26


    Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski na świadczenie wychowawcze "Rodzina 500+" wraz z wymaganymi dokumentami w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy rozpoczynający się od dnia 1 października 2017r.

    czytaj całość publikacji "500+"


    2017-07-26

    REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA (POPŻ) PODPROGRAM 2016 – podsumowanie

    1 W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 Stowarzyszenie ”Kamyczek „ współpracowało z Bankiem Żywności w Koninie,
    2 Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg, ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
    3 Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 264 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
    4 Wydaliśmy osobom potrzebującym:
    o 12,9492 ton żywności;
    o 1188 paczek żywnościowych;
    5 W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy w warsztacie edukacyjnym, w którym udział wzięło 26 osób. Tematem przewodnim było hasło : „KULINARNIE MOCNI – Gotuj smacznie i zdrowo, zastosowanie warzyw , owoców oraz ziół i przypraw w codziennej kuchni.”


    2017-07-13

    Placówki lecznictwa odwykowego (woj. wielkopolskie)

    Dołączone pliki:


    Akcja Czysty Aniołek

    2017-04-28

    czytaj całość publikacji "Akcja Czysty Aniołek "


    BEZPIECZNY i AKTYWNY SENIOR

    2017-03-29


    czytaj całość publikacji "BEZPIECZNY i AKTYWNY SENIOR "

    Dołączone pliki:


    Zbiórka odzieży w Gminie Ceków - Kolonia

    2017-03-16

    czytaj całość publikacji "Zbiórka odzieży w Gminie Ceków - Kolonia"


    Realizacja Programu „Rodzina 500 Plus” w Gminie Ceków-Kolonia

    2017-02-21

    czytaj całość publikacji "Realizacja Programu „Rodzina 500 Plus” w Gminie Ceków-Kolonia"


    Warsztaty kulinarne

    2017-02-21

    czytaj całość publikacji "Warsztaty kulinarne"


    Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego

    2017-01-27

    W załączeniu przedstawiono informację o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze główny księgowy.

    Dołączone pliki:


    Nabór na stanowisko głównego księgowego

    2017-01-12

    Zarządzenie nr GOPS.0122.2.2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii z dnia 12.01.2017r.

    Dołączone pliki:


    Nabór na stanowisko głównego księgowego

    2017-01-11

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii
    ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

    Dołączone pliki:


    Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi

    2017-01-04


    W dniu 30 listopada 2016 roku Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego pod nazwą „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych.”

    czytaj całość publikacji "Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi"

    Dołączone pliki:


    Aktywni Kaliszanie !

    2016-12-29
    Boże Narodzenie 2016

    2016-12-14    Szczęśliwych, kojących,
    przeżytych w zgodzie
    ze światem i z sobą samym,
    pełnych życia i miłości
    Świąt Bożego Narodzenia
    oraz niesamowitego, niezapomnianego,
    niepowtarzalnego Sylwestra
    Życzy:
    Kierownik i pracownicy
    GOPS w Cekowie - Kolonii


    Projekt pt. Aktywni na rynku pracy

    2016-12-14

    czytaj całość publikacji "Projekt pt. Aktywni na rynku pracy"


    Pomoc Żywnościowa 2016/2017

    2016-11-29


    Stowarzyszenie "Kamyczek"
    Informuje o przebiegu realizowanego programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

    czytaj całość publikacji "Pomoc Żywnościowa 2016/2017"

    Dołączone pliki:


    PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 FEAD

    2016-10-03

    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (FEAD), Podprogram 2016 proszone są o zgłaszanie się wraz z załączonym oświadczeniem w terminie od dnia 03.10.2016 do 14.10.2016 roku do pracowników socjalnych w celu otrzymania skierowania.

    Wytyczne – Podprogram 2016

    Czas trwania : sierpień 2016 roku – maj 2017 roku

    czytaj całość publikacji "PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 FEAD"

    Dołączone pliki:


    POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017

    2016-08-31

    WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CEKOWIE-KOLONII W TERMINIE:

    OD 01.IX.2016 - 15.IX.2016

    czytaj całość publikacji "POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2016/2017"


    Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi

    2016-06-23

    W dniu 15 czerwca 2016 roku Rada Gminy Ceków-Kolonia podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego pod nazwą „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym zamieszkałym na terenie Gminy Ceków-Kolonia w wyrównaniu szans rozwojowych.”

    czytaj całość publikacji "Program osłonowy dla rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi"

    Dołączone pliki:


    Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze główny księgowy

    2016-03-25

    W załączeniu przedstawiono informację o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze główny księgowy.

    Dołączone pliki:


    Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego księgowego w GOPS Ceków-Kolonia

    2016-03-22

    W załączeniu przedstawiono listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko głównego księgowego w GOPS Ceków-Kolonia.

    Dołączone pliki:


    Nabór na stanowisko głównego księgowego

    2016-03-07

    Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii
    ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego.

    Dołączone pliki:


    ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY

    2015-12-01

    Dołącz online do Karty Dużej Rodziny!

    Firmy i instytucje, które chcą dołączyć do programu Karta Dużej Rodziny mogą zrobić to szybciej. Wystarczy, że wypełnią i wyślą deklarację online.
     

    czytaj całość publikacji "ZOSTAŃ PARTNEREM KARTY DUŻEJ RODZINY"

    Dołączone pliki:


    Uzależnienia - potrzebujesz pomocy - skorzystaj.

    2015-11-20

    Jeśli picie alkoholu jest problemem dla Ciebie lub kogoś z twoich bliskich, podejrzewasz uzależnienie u bliskiej Ci osoby, jesteś uwikłany w przemoc domową, jesteś dorosłym dzieckiem alkoholika, potrzebujesz porady w trudnej sytuacji życiowej skorzystaj z pomocy instruktora terapii uzależnień.

    czytaj całość publikacji "Uzależnienia - potrzebujesz pomocy - skorzystaj. "


    Informacja dla osób zainteresowanych spotkaniami grupy wsparcia AA (Anonimowi Alkoholicy).

    2015-11-20

    Zapraszamy osoby zainteresowane na spotkania:
    • każdy czwartek w godzinach od 18:00 do 20:00 w budynku Urzędu Gminy – sala Gminnego Centrum Promocji, Kultury, Sportu i Rekreacji.

    • każdy wtorek w godzinach od 18:00 do 20:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu.


    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    w Cekowie-Kolonii


    Informacja dla mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia - POPŻ 2014-2020

    2015-11-06

    Stowarzyszenie „Kamyczek” w Kamieniu(OPL) informuje, że w dniu:
    10 listopada 2015 (wtorek) w godz. 14°º– 19°º
    wydawane będą paczki żywnościowe
    wyłącznie
    dla osób posiadających skierowanie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

    czytaj całość publikacji "Informacja dla mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia - POPŻ 2014-2020"


    AKCJA ZIMA 2015/2016

    2015-10-29

    W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii prosi mieszkańców gminy o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób samotnych i bezdomnych.

    czytaj całość publikacji " AKCJA ZIMA 2015/2016"

    Dołączona galeria:

                                                    AKCJA ZIMA - POMÓŻ PRZETRWAĆ ZIMĘ

    Dołączone pliki:


    Informacja dla mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia - POPŻ 2014-2020

    2015-09-21

    Stowarzyszenie „Kamyczek” w Kamieniu(OPL) informuje, że w dniu:
    25 września 2015 (piątek) w godz. 14°º– 19°º
    wydawane będą paczki żywnościowe
    wyłącznie
    dla osób posiadających skierowanie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

    czytaj całość publikacji "Informacja dla mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia - POPŻ 2014-2020"


    STYPENDIA SZKOLNE 2015/2016

    2015-09-07

    WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE MOŻNA SKŁADAĆ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CEKOWIE-KOLONII

    W TERMINIE: OD 01.IX - 15.IX.2015

    czytaj całość publikacji "STYPENDIA SZKOLNE 2015/2016"


    Informacja dla mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia - POPŻ 2014-2020

    2015-08-14

    Stowarzyszenie „Kamyczek” w Kamieniu(OPL) informuje, że w dniu:

    19 sierpnia 2015 (środa) w godz. 12°º– 17°º

    wydawane będą paczki żywnościowe
    wyłącznie
    dla osób posiadających skierowanie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

    czytaj całość publikacji "Informacja dla mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia - POPŻ 2014-2020"


    Informacja dla osób wnioskujących o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

    2015-07-20

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że na nowy okres świadczeniowy tj. od 01.10.2015r. do 30.09.2016r. wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami należy składać:

    czytaj całość publikacji "Informacja dla osób wnioskujących o świadczenia z funduszu alimentacyjnego"


    Informacja dla osób wnioskujących o świadczenia rodzinne

    2015-07-20

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że na nowy okres zasiłkowy tj. od 01.11.2015r. do 31.10.2016r. wniosek o zasiłek rodzinny oraz wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy wraz z dokumentami należy składać:

    czytaj całość publikacji "Informacja dla osób wnioskujących o świadczenia rodzinne"


    Informacja dla mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia - POPŻ 2014-2020

    2015-07-17

    Stowarzyszenie „Kamyczek” w Kamieniu(OPL) informuje, że w dniu:

    23 lipca 2015 (czwartek) w godz. 14°º– 19°º

    wydawane będą paczki żywnościowe
    wyłącznie
    dla osób posiadających skierowanie wydane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

    czytaj całość publikacji "Informacja dla mieszkańców Gminy Ceków-Kolonia - POPŻ 2014-2020"


    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

    2015-07-17

    Stowarzyszenie „Kamyczek” w Kamieniu podpisało umowę z Bankiem Żywności w Koninie na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015

    czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym."


    Ponownie jabłka dla mieszkańców

    2015-04-15

    Wójt Gminy Ceków-Kolonia informuje, iż dla mieszkańców gminy pozyskano po raz kolejny owoce (jabłka) z Banku Żywności w Koninie.

    czytaj całość publikacji "Ponownie jabłka dla mieszkańców"


    Owoce dla mieszkańców

    2015-02-25

    Wójt Gminy Ceków-Kolonia informuje, iż dla mieszkańców gminy pozyskano owoce (jabłka) z Banku Żywności w Koninie.

    czytaj całość publikacji "Owoce dla mieszkańców"


    Pomoc pieniężna przeznaczona dla kombatantów i innych osób uprawnionych

    2015-02-17

    Kombatanci oraz inne osoby uprawnione, jak również wdowy i wdowcy pozostali po tych osobach, którzy znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji losowej, materialnej czy zdrowotnej, mogą ubiegać się o przyznanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

    czytaj całość publikacji "Pomoc pieniężna przeznaczona dla kombatantów i innych osób uprawnionych"


    Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

    2015-02-10

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że w dniach 23 lutego – 28 lutego 2015roku Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

    czytaj całość publikacji "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem."


    Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa

    2015-01-12

    Stowarzyszenie „Kamyczek” przystąpiło do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

    czytaj całość publikacji "Informacja o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa "


    Karta Dużej Rodziny- zmiany od 01 stycznia 2015

    2015-01-08

    W dniu 22 grudnia 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o Karcie Dużej Rodziny, która uprawnia członków rodzin wielodzietnych do zniżek i ulg.

    Ustawa o Karcie Dużej Rodziny została przyjęta przez Sejm w dniu 5 grudnia br. i została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2014 r., poz. 1863 i obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

    czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny- zmiany od 01 stycznia 2015"

    Dołączone pliki:


    Życzenia 2014

    2014-12-19

    Szczęśliwych, kojących,
    przeżytych w zgodzie
    ze światem i z sobą samym,
    pełnych życia i miłości
    Świąt Bożego Narodzenia
    oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2015
    Życzy:
    Kierownik i pracownicy
    GOPS w Cekowie - Kolonii

    Dołączona galeria:

    Życzenia 2014

     "Wielkopolska Rodzina w obiektywie "

     2014-10-07

     Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w IV edycji Konkursu fotograficznego pn. "Wielkopolska rodzina w obiektywie" realizowanego pod hasłem "Jedno zdjęcie - Wiele spojrzeń"

     Dołączone pliki:


     Jeżeli Jesteś Osobą Pokrzywdzoną Przestępstwem - Pamiętaj ! Możesz Otrzymać Bezpłatną Pomoc

     2014-10-07

     Ministerstwo Sprawiedliwości
     Jeżeli Jesteś Osobą Pokrzywdzoną Przestępstwem - Pamiętaj !
     Możesz Otrzymać Bezpłatną Pomoc

     Dołączona galeria:

     Ministerstwo Sprawiedliwości  Jeżeli Jesteś Osobą Pokrzywdzoną Przestępstwem - Pamiętaj ! Możesz Otrzymać Bezpłatną Pomoc

     Dołączone pliki:


     Karta Dużej Rodziny

     2014-07-01

     W związku z podjętą w dniu 27 maja 2014 r. przez Radę Ministrów uchwałą nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P. z 2014r. poz. 430) oraz przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014r. poz.755), Wójt Gminy Ceków-Kolonia informuje, że od 16 czerwca 2014r. można ubiegać się o KARTĘ DUŻEJ RODZINY.

     czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny"

     Dołączone pliki:


     Dni wolne od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w roku 2014

     2014-04-29

     Za dni wolne od pracy w roku 2014 ustanawia się dzień 2 maja i 10 listopada.

     Dołączone pliki:


     Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego

     2014-03-25

     Informacja o naborze na stanowisko głównego księgowego znajduje się w załączonym pliku

     Dołączone pliki:


     Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko główny księgowy

     2014-03-13

     Do następnego etapu rekrutacji na stanowisko główny księgowy zakwalifikowały się osoby wskazane w poniższym załączniku.

     Dołączone pliki:


     Nabór na stanowisko głównego księgowego

     2014-02-13

     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii
     ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego

     Wymiar czasu pracy: 6/8 etatu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

     Dodatkowo istnieje możliwość zatrudnienia na 1/8 etatu w Gminnej Bibliotece Publicznej oraz na 1/8 etatu w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

     czytaj całość publikacji "Nabór na stanowisko głównego księgowego"


     Dodatek energetyczny

     2014-02-01

     Od dnia 01 stycznia 2014 r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia – DODATKU ENERGETYCZNEGO.

     czytaj całość publikacji "Dodatek energetyczny"

     Dołączone pliki:


     Dodatek mieszkaniowy

     2014-01-15

     Od 01.01.2014r. dodatki mieszkaniowe realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

     czytaj całość publikacji "Dodatek mieszkaniowy"

     Dołączone pliki:


     Zakończenie projektu

     2013-12-06

     link do strony www.efs.gov.pl

     W dniu 05 grudnia 2013 roku, zostało zrealizowane uroczyste spotkanie podsumowujące realizacje w 2013 roku projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie zostało zorganizowane w Gminnym Centrum Promocji Kultury Sportu i Rekreacji w Cekowie- Kolonii.

     czytaj całość publikacji "Zakończenie projektu "


     Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Kreowania wizerunku

     2013-10-08

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Kreowanie wizerunku", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

     czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Kreowania wizerunku"

     Dołączone pliki:


     Składanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2013/2014

     2013-08-19

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że na nowy okres zasiłkowy tj. od 01.11.2013r. do 31.10.2014r. wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dokumentami należy składać:

     czytaj całość publikacji "Składanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2013/2014"


     Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2013/2014

     2013-07-24

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że na nowy okres świadczeniowy tj. od 01.10.2013r. do 30.09.2014r. wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami należy składać:

     czytaj całość publikacji "Składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2013/2014"


     Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu „Operator wózków widłowych”

     2013-07-23

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w ramach procedury Rozeznania rynku opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzenie kursu „Operatora wózków widłowych” w ramach projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu „Operator wózków widłowych”"

     Dołączone pliki:


     Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”

     2013-07-23

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w ramach procedury Rozeznania rynku opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzenie kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” w ramach projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
     w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”"

     Dołączone pliki:


     Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu

     2013-07-23

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w ramach procedury Rozeznania rynku opartego na zasadzie efektywnego zarządzania finansami, zaprasza do składania propozycji cenowych na przeprowadzenie kursu „Florystycznego” w ramach projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

     czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "

     Dołączone pliki:


     Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat.

     2013-07-05

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013
     roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. "B", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

     czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. "

     Dołączone pliki:


     Podsumowanie projektu

     2013-07-02

     link do strony www.efs.gov.pl

     W ramach realizacji projektu pt. “Ty też masz szansę” w 2012 roku udział w niniejszym projekcie zakończyło 8 osób, w tym 6 kobiet i 2 mężczyzn. Uczestnicy projektu objęci zostali takimi formami wsparcia jak:
     1. poradnictwo psychologiczne,
     2. poradnictwo zawodowe,
     3. porady wizażysty.

     czytaj całość publikacji "Podsumowanie projektu "


     Ty też masz szansę - rok 2013

     2013-07-02

     link do strony www.efs.gov.pl

     W dniu 22 maja 2013r po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii podpisał z Wielkopolskim Urzędem Pracy w Poznaniu aneks do umowy na realizację w roku 2013 projektu systemowego pt. „Ty też masz szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
     działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
     poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
     Projekt skierowany jest do 8 osób (6 kobiet I 2 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada realizację 8 kontraktów socjalnych, warsztaty psychologiczne, doradztwo zawodowe, kreowanie wizerunku, podstawowy kurs obsługi komputera, kasy fiskalnej i internetem oraz kursy zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji uczestników projektu.
     Wkład własny to kwota 9.143,52zł, zaś kwota dofinansowania to 77.937,66zł


     Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu

     2013-06-06

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Obsługa komputera, kasy fiskalnej i Internetu", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

     czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "

     Dołączone pliki:


     Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu

     2013-06-06

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Doradztwo zawodowe", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

     czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "

     Dołączone pliki:


     Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie

     2013-06-06

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2013 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Warsztatów psychologicznych", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

     czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie "

     Dołączone pliki:


     NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY

     2013-04-03

     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko w GOPS Ceków-Kolonia.

     czytaj całość publikacji "NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ASYSTENT RODZINY"


     NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY

     2013-04-03

     link do strony www.efs.gov.pl

     Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w związku z realizacją projektu systemowego pt. „Ty też masz szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko w GOPS Ceków-Kolonia.

     czytaj całość publikacji " NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY"


     Dożywianie dzieci w szkołach

     2013-01-08

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że zapewnia posiłek (obiad dwudaniowy) dla dzieci uczęszczających do szkoły lub przedszkola.

     czytaj całość publikacji "Dożywianie dzieci w szkołach"


     Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie

     2012-12-10

     link do strony www.efs.gov.pl

     Osoby w wieku aktywności zawodowej, pozostające bez pracy, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej bądź korzystające z pomocy społecznej, zainteresowane zwiększeniem swoich szans na zatrudnienie oraz zdobycie nowych kwalifikacji zapraszamy do udziału w projekcie pt."Ty też masz szansę".

     czytaj całość publikacji "Zaproszenie do uczestnictwa w projekcie "


     Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Kreowania wizerunku

     2012-10-01

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Kreowanie wizerunku", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

     czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Kreowania wizerunku"

     Dołączone pliki:


     Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r.

     2012-08-28

     Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 959) od 1 listopada 2012r. podwyższone zostaną kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego.

     czytaj całość publikacji "Nowe kwoty kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada 2012 r."


     Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu

     2012-08-17

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

     czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu "

     Dołączone pliki:


     Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku

     2012-08-03

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych:

     czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku"

     Dołączone pliki:


     Informacja dla osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego

     2012-07-25

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że na nowy okres świadczeniowy tj. od 01.10.2012r. do 30.09.2013r. wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami należy składać:

     czytaj całość publikacji "Informacja dla osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego"


     Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Obsługi komputera, kasy fiskalnej i Internetu

     2012-07-10

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Obsługa komputera, kasy fiskalnej i Internetu", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

     czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Obsługi komputera, kasy fiskalnej i Internetu"

     Dołączone pliki:


     Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie

     2012-07-10

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Warsztatów psychologicznych", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

     czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie "

     Dołączone pliki:


     Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Doradztwo zawodowe

     2012-07-06

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją w 2012 roku projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu "Doradztwo zawodowe", zgodnie z zaproszeniem do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku, zamieszczonym w załączniku.

     czytaj całość publikacji "Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury Rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu Doradztwo zawodowe"

     Dołączone pliki:


     Ty też masz szansę - rok 2012

     2012-07-02

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w dn. 27.06.2012r. podpisał aneks do umowy o dofinansowanie realizacji projektu "Ty też masz szansę" na 2012 rok. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

     czytaj całość publikacji "Ty też masz szansę - rok 2012"


     Komunikat w sprawie udzielenie pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

     2012-05-21

     Rada Ministrów 9 maja 2012 r. przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r., poz. 551).

     czytaj całość publikacji "Komunikat w sprawie udzielenie pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne"

     Dołączone pliki:


     Dyżury psychologa i prawnika

     2012-05-18

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu można skorzystać z porad psychologa [w każdy piątek w godz. 13-15] oraz prawnika [w każdy czwartek w godz. 12-14].

     czytaj całość publikacji "Dyżury psychologa i prawnika"


     Terapeuta rodzinny

     2012-05-18

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu w ramach specjalistycznego poradnictwa przyjmuje terapeuta rodzinny.

     czytaj całość publikacji "Terapeuta rodzinny"


     Przychodnia specjalistyczna

     2012-05-16

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje o możliwości skorzystania z usług psychiatry, psychologa oraz terapeuty uzależnień w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

     czytaj całość publikacji "Przychodnia specjalistyczna"


     Zaproszenie do udziału w projekcie w 2012 roku.

     2012-01-16

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii realizuje projekt systemowy „Ty też masz szansę” . Celem projektu jest uaktywnienie osób z terenu Gminy Ceków-Kolonia nakierowane na zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

     czytaj całość publikacji "Zaproszenie do udziału w projekcie w 2012 roku."


     Komunikat w sprawie udzielenie pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na okres od stycznia do marca 2012r.

     2012-01-02

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że do 31 stycznia 2012r. można składać w pokoju nr 7 wniosek o udzielenie pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na okres od stycznia do marca 2012r.

     czytaj całość publikacji "Komunikat w sprawie udzielenie pomocy finansowej realizowanej w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na okres od stycznia do marca 2012r."


     Świadczenia ogólnostomatologiczne w znieczuleniu ogólnym dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym

     2011-11-18

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje o możliwości skorzystania z usług ogólnostomatologicznych w znieczuleniu ogólnym świadczonych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatne Centrum Stomatologiczne 56-400 Oleśnica, ul. Spokojna 23, Filia: 63-500 Ostrzeszów Al. Wolności 4.

     czytaj całość publikacji "Świadczenia ogólnostomatologiczne w znieczuleniu ogólnym dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym"


     Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych w ramach projektu

     2011-09-30

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert zgłoszonych w ramach zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz kursu kreowania wizerunku w ramach projektu "Ty też masz szansę", dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.

     czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych w ramach projektu "


     Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz kursu kreowania wizerunku w ramach projektu

     2011-09-19

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz kursu kreowania wizerunku.

     czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B oraz kursu kreowania wizerunku w ramach projektu "

     Dołączone pliki:


     Informacja dla osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego

     2011-08-26

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że na nowy okres świadczeniowy tj. od 01.10.2011r. do 30.09.2012r. wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego wraz z dokumentami należy składać:

     czytaj całość publikacji "Informacja dla osób pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego"


     Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne

     2011-08-26

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że na nowy okres zasiłkowy tj. od 01.11.2011r. do 31.10.2012r. wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dokumentami należy składać:

     czytaj całość publikacji "Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne"


     Dożywianie dzieci w szkołach

     2011-08-26

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje rodziców o możliwości ubiegania się o pomoc w formie obiadów od m-ca września 2011 dla dzieci w Szkołach Podstawowych, Gimnazjum i w Przedszkolu.
     Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej od m-ca sierpnia 2011r.

     czytaj całość publikacji "Dożywianie dzieci w szkołach"


     Stypendia szkolne

     2011-08-26

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, że wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2011/2012 będą przyjmowane od 1 września 2011 r. do 15 września 2011r.

     czytaj całość publikacji "Stypendia szkolne"


     Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu

     2011-08-24

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert zgłoszonych w ramach zapytań ofertowych na przeprowadzenie szkoleń dla potrzeb realizacji projektu "Ty też masz szansę", dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert.

     czytaj całość publikacji "Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "


     Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu

     2011-08-11

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, w związku z realizacją projektu systemowego "Ty też masz szansę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z zapytaniami ofertowymi na przeprowadzenie szkoleń.

     czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu "

     Dołączone pliki:


     Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka

     2011-07-27

     Od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem).

     czytaj całość publikacji "Komunikat przypominający o zmianach od 1 stycznia 2012 r. zasad ustalania prawa do świadczeń rodzinnych związanych z urodzeniem dziecka"


     Zaproszenie do udziału w projekcie „Ty też masz szansę” w roku 2011

     2011-06-10

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii realizuje w latach 2009-2013 projekt systemowy POKL pt. „Ty też masz szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

     czytaj całość publikacji "Zaproszenie do udziału w projekcie „Ty też masz szansę” w roku 2011"


     „Ty też masz szansę” – rok 2011

     2011-06-09

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w dniu 09.06.2011 roku podpisał aneks do umowy na realizację w 2011 roku projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

     czytaj całość publikacji "„Ty też masz szansę” – rok 2011"


     „Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy

     2011-06-03

     Doświadczasz przemocy domowej i szukasz wsparcia w trudnej sytuacji? Jesteś świadkiem rodzinnego dramatu i chcesz pomóc ofiarom? Wystarczy wybrać numer 0801-12-00-02, by skontaktować się z psychologami i prawnikami. Konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” codziennie pomagają w zmianie życia każdemu, kto chce uwolnić się od przemocy.

     czytaj całość publikacji "„Niebieska Linia” pomaga ofiarom przemocy"


     Podsumowanie realizacji projektu „Ty też masz szansę” w 2010 roku

     2010-12-16

     link do strony www.efs.gov.pl

     W dniu 16 grudnia 2010 roku odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące realizację projektu systemowego pn. „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Było to pierwsze spotkanie podsumowujące realizację projektu w ramach podpisanej umowy ramowej na lata 2009-2013.

     czytaj całość publikacji "Podsumowanie realizacji projektu „Ty też masz szansę” w 2010 roku"


     „Ty też masz szansę” – rok 2010

     2010-12-15

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii realizował w 2010 roku projekt systemowy „Ty też masz szansę” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

     czytaj całość publikacji "„Ty też masz szansę” – rok 2010"


     „Ty też masz szansę” – rok 2009

     2009-07-09

     link do strony www.efs.gov.pl

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w dniu 09.07.2009 roku podpisał umowę ramową w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu systemowego „Ty też masz szansę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

     czytaj całość publikacji "„Ty też masz szansę” – rok 2009"     wstecz-aktualneWstecz (powrot do biezacych publikacji z menu "Aktualności")

     przejdź do góry...

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

     link do strony: www.efs.gov.pl

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji