Aktualności


Informacja o opóźnieniu rozpoczęcia POPŻ Program 2019

2019-09-02

Dołączone pliki:


Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 Czas trwania : sierpień 2019 roku – czerwiec 2020 roku

2019-07-23Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii uprzejmie informuje, że osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019 proszone są o zgłaszanie się w terminie od dnia 01.08.2019 do 14.08.2019 roku do pracowników socjalnych w celu otrzymania skierowania. Uwaga: uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających dochody osoby lub rodziny za m-c lipiec 2019r.
Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których jest skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni, - niepełnosprawni, - migranci, - osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie), - pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria kwalifikowalności określone poniżej,
Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej:
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7* ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

• 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej.
• 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie.

Objaśnienie:
*Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony)
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 Czas trwania : sierpień 2019 roku – czerwiec 2020 roku "


PODPROGRAM 2018 – efekty

2019-07-05

czytaj całość publikacji "PODPROGRAM 2018 – efekty"


Dobry Start

2019-06-27

czytaj całość publikacji "Dobry Start "

Dołączone pliki:


ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/2020

2019-06-26

czytaj całość publikacji "ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY W NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/2020"

Dołączone pliki:


Informacja

2019-06-24

Dołączone pliki:


Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gmin Powiatu kaliskiego

2019-05-16


W ramach akcji pomocy prawnej dla Gmin Powiatu kaliskiego Kancelaria Adwokacka Mariusz Tomaszewski
( Al.Wolności 10/7,62-800 Kalisz) deklaruje, iż w terminie do dnia 30 września 2019r.
KAŻDY Mieszkaniec Powiatu oraz Przedsiębiorca mający siedzibę na terenie Powiatu uzyska darmowe wsparcie prawne.

czytaj całość publikacji "Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gmin Powiatu kaliskiego "

Dołączone pliki:


Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

2019-05-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii informuje, iż:

czytaj całość publikacji "Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii"


Informacja na temat wypłat świadczeń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii

2019-04-29

czytaj całość publikacji "Informacja na temat wypłat świadczeń realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii "

Dołączone pliki:
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji