Europejski Fundusz Społeczny


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - PRACOWNIK SOCJALNY

2013-04-03

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii w związku z realizacją projektu systemowego pt. „Ty też masz szansę” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko w GOPS Ceków-Kolonia.

1. Stanowisko pracy:

➢ pracownik socjalny

2. Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe (ukończone Kolegium Pracowników Służb Społecznych lub studia
wyższe na kierunku praca socjalna);
• obywatelstwo polskie;
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3. Wymagania dodatkowe:

• znajomość ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych w zakresie pomocy
społecznej;
• mile widziany staż pracy w pomocy społecznej; doświadczenie przy realizacji projektów w ramach POKL;
• znajomość przepisów w zakresie aplikowania o środki unijne;
• umiejętność obsługi komputera
• bardzo dobra organizacja czasu pracy;
• rzetelność, sumienność, dokładność, terminowość;

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• rozwój i upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji;
• świadczenie pracy socjalnej;
• diagnozowanie i analizowanie potrzeb osób i rodzin zamieszkujących w rejonie działania;
• ocena skuteczności podjętych działań;
• pobudzanie, rozwijanie i wzmacnianie społecznej aktywności i samodzielności i
inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin,
grup i środowisk społecznych;
• inicjowanie nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych.

5. Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny;
• CV z informacjami o wykształceniu i dotychczasowym przebiegiem pracy zawodowej;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
• oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych”.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii, 62 -834 Ceków, do dnia 15 kwietnia 2013r.w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego”
(decyduje data faktycznego wpływu do Ośrodka).

Oferty, które wpłyną po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62/763-10-80


Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Iwona Chowańska


wsteczWstecz (Powrot do wszystkich publikacji z menu: "Europejski Fundusz Społeczny")

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cekowie-Kolonii. Ceków-Kolonia 51, 62-834 Ceków, tel. 62 763-10-80, faks 62 763-14-54

link do strony: www.efs.gov.pl

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji